Politică de confidențialitate

Politica de Confidențialitate
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal a SC Avant Credit SRL
 
 
1.         Informații generale
 
La data de 25.05.2018 a intrat in vigoare Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare „GDPR”), act normativ care asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.
 
Noi, echipa Avant Credit, acordăm o atenție deosebită confidențialității datelor cu caracter personal și protejării drepturilor clienților și partenerilor noștri.
 
În consecință, dorim să vă comunicam anumite informații relevante cu privire la prelucrările de date cu caracter personal realizate de societatea noastra.
 
Ne rezervam dreptul de a actualiza și modifica, periodic, Politica de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificari ale cerințelor legale. În cazul oricarei astfel de modificări, va fi afișată pe website-ul nostru noua versiune a Politicii de Confidențialitate.
 
2.         Înțelesul unor termeni
 
„Consimțământ” - înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.
 
„Date cu caracter personal” - înseamna orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;.
 
„Destinatar” – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate Datele cu caracter personal. 
 
„SC Avant Credit SRL” - înseamnă persoana juridica care opereaza site-ul.
 
„Operator” - înseamnă persoana care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 
„Persoana împuternicită de SC Avant Credit SRL” – înseamnă entitatea (persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism) care prelucrează Datele cu caracter personal în numele SC Avant Credit SRL.
 
„Persoana Vizată” - înseamnă o persoană fizică identificată sau identificabilă la care se referă Datele cu caracter personal. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online (inclusiv adrese IP si detalii de conectare) sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale ale acelei persoane fizice. In calitate de utilizator al acestui site web, trebuie sa vă considerați o Persoană Vizată pentru SC Avant Credit SRL
 
„Prelucrare” - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de Date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
 
3.         Operatorul de date
 
Persoana care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prin intermediul platformei www.avantcredit.eu este societatea SC Avant Credit SRL, având urmatoarele date de identificare:
Sediul social: Ilfov, str. Mărgăritarului, Nr. 39, sat Ostratu, com Corbeanca
Numar de ordine in Registrul Comertului: J23/1160/2021
CUI: 43792265
Adresa pentru corespondenta: Ilfov, str. Mărgăritarului, Nr. 39, sat Ostratu, com. Corbeanca
e-mail contact: office@avantcredit.eu
 
 
4.         Categorii de Date cu caracter personal prelucrate. Sursa datelor
 
Societatea noastra desfasoara mai multe tipuri de prelucrari de date cu caracter personal. Informațiile prelucrate, modalitatea de colectare și celelalte condiții ale prelucrărilor de date variază in funcție de scopul fiecărei operațiuni de prelucrare și temeiul său legal.
 
În general, datele sunt colectate direct de la dumneavoastră, atunci când completați informațiile necesare pe site-ul www.avantcredit.eu.
 
Pentru scopurile prelucrării menționate la Secțiunea 5 de mai jos, vom putea prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal furnizate prin intermediul site-ului nostru:
 
* Nume, prenume, număr de telefon, județul de domiciliu, tipul de credit pe care dori-ți să-l obținiți, adresa de e-mail (Date personale);
* Informații privind utilizarea Site-ului de către dumneavoastră sau alte date tehnice necesare conectarii dvs. la site-ul nostru de internet, cum ar fi data și ora accesarii site-ului, adresa IP publică, Device ID public, tipul de dispozitiv și tipul de browser utilizat pentru conectare precum și alte date similare (Date de monitorizare);
 
De asemenea, putem sa colectăm anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul utilizarii site-ului web, pentru a va personaliza interactiunea cu platforma și pentru a vă putea oferi diverse oferte personalizate.
 
Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informatii în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de Cookie-uri.
 
Nu colectam date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de Date cu caracter personal.
 
De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucram date ale minorilor. Din acest motiv, numai persoana fizică majoră va putea accesa site-ul www.avantcredit.eu.
 
5.         Scopurile și temeiurile legale ale prelucrarilor de date
 
Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri și temeiuri legale:
 
 
§  Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre și a site-ului www.avantcredit.eu
 
Pentru ca dvs. să puteți beneficia de o experiență optimă putem colecta și utiliza anumite informații în legatură cu comportamentul dumneavoastră de utilizator, cu modalitățile de utilizare a Serviciilor oferite, și de asemenea putem derula studii și cercetări de piață.
 
Ne intemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități.
 
§  Pentru realizarea activitatilor de reclama, marketing si publicitate, inclusiv activitati de marketing direct
 
Pentru a va putea comunica ofertele noastre sau ale partenerilor nostri, în cazul în care acceptați primirea de comunicări la distanță în scop de marketing vom putea trimite mesaje prin e-mail, SMS, comunicări telefonice, etc. conținând informații cu privire la oferte sau promoții, produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achizitionat sau produse fata de care ați arătat interes, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.
 
Comunicările de marketing pe care vi le transmitem vor fi in general intemeiate pe consimțământul dvs. prealabil. În aceste cazuri, veți avea dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, prin:
 
ü  contactarea SC Avant Credit SRL folosind detaliile de contact menționate pe site.
 
Atunci când primiți comunicări de marketing în temeiul acordului dvs. aveți dreptul să să retrageți consimțământul sau să vă opuneți prelucrării. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrărilor desfasurate anterior.
 
În situațiile în care ne vom intemeia activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială, vom depune diligențe pentru ca  drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. În aceste ipoteze, veți avea dreptul de a ne solicita, prin mijloacele sus-mentionate, să încetăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing.
 
§  Pentru apărarea intereselor noastre legitime
 
Pot exista situații în care vom prelucra date cu caracter personal, inclusiv prin comunicarea acestor date către terțe persoane, în scopul de a ne proteja afacerea.
 
În asemenea cazuri, temeiul legal al prelucrarii este apărarea drepturilor și intelereselor noastre legitime.
 
§  Pentru îndeplinirea obligațiilor ce ne revin, conform prevederilor legale aplicabile
 
În contextul furnizării Serviciilor oferite prin intermediul site-ului www.avantcredit.eu pot apărea cazuri în care vom avea obligația legală de a prelucra datele dvs. personale, cum ar fi obligațiile în materie fiscală, obligații de arhivare, soluționarea cererilor în domeniul exercitării drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau altele asemenea.
 
În aceste cazuri, temeiul legal al prelucrării va fi obligația legală ce revine SC Avant Credit SRL.
 
6.         Perioada de păstrare a datelor 
 
În principiu, SC Avant Credit SRL va prelucra Datele dumneavoastră  cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.
 
În cazul în care sunteți Client SC Avant Credit SRL, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durata a raporturilor de intermediere și ulterior, conform politicilor interne ale SC Avant Credit SRL, precum și pentru perioada curgerii termenului de prescripție pentru fiecare dintre raporturile juridice desfășurate.
 
În cazul în care legislația aplicabilă stabilește anumite termene pentru păstrarea informațiilor, atunci datele vor fi păstrate pe întreaga perioada impusa de lege.
 
Pentru fiecare prelucrare de date în alte scopuri se vor stabili termenele de pastrare a datelor rezonabile și care să nu depașească perioada necesară îndeplinirii scopurilor respectivei prelucrări.
 
În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate Datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la sectiunea 10 de mai jos.
 
Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu caracter personal în scop de marketing, SC Avant Credit SRL va înceta prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de SC Avant Credit SRL pe baza consimțământului exprimat de catre dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.
 
Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun. 
 
În anumite cazuri particulare (cum ar fi, dar fără a se limita la: accidente, apariția unor situații litigioase, comiterea de infractiuni sau contravenții, solicitări ale unor autorități publice, etc.), datele vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de timp necesară lămuririi în mod definitiv a evenimentului respectiv.
 
 
 
7.         Categorii de destinatari 
 
În principal, utilizam datele dvs. personale în interesul nostru. Cu toate acestea, datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite unor anumite categorii de destinatari, în conformitate cu scopul fiecărei prelucrări în parte.
 
În aceste ipoteze, este posibil sî transmitem/oferim acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. urmatoarelor categorii de destinatari:
ü  partenerilor de afaceri ai SC Avant Credit SRL – numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și ca furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare;
ü  furnizorilor de servicii de bancare;
ü  furnizorilor de servicii de marketing;
ü  furnizorilor de servicii de cercetare de piata;
ü  furnizorilor de servicii IT, găzduire web, servicii de e-mail, mentenanța serviciilor informatice;
ü  altor societati cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor oferite de partenerii noștri.
 
Unele dintre entitățile către care dezvăluim Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt terțe părți care nu vor prelucra Datele cu caracter personal, dar ar putea avea acces la acestea atunci când își îndeplinesc anumite atribuții ce le revin sau atunci când interacționează cu noi, cum ar fi companii de mentenanță tehnica, auditori financiari sau juridici.
 
În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apara un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite Date cu caracter personal unor autorități publice.
 
Datele cu caracter personal sunt comunicate catre autorități publice sau alte terțe părti atunci când există o obligație legală în acest sens, dacă a fost emis/ă o decizie / un ordin administrativ cu caracter obligatoriu pentru Operator, precum și în cazul în care aceasta comunicare este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanța.
 
8.         Transferul de date transfrontaliere
 
În prezent, stocăm și prelucram Datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul Uniunii Europene.
 
9.         Măsuri de protecție a prelucrărilor de date cu caracter personal 
 
Ne angajăm să asigurăm securitatea Datelor cu caracter personal prin implementarea unor masuri tehnice și organizatorice adecvate riscului și, în special, pentru a proteja Datele cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii neautorizate sau accesării acestora, conform standardelor industriei.
 
Ne vom strădui să evaluăm și să actualizăm în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura securitatea și siguranța activității de Prelucrare a Datele cu caracter personal.
 
În ciuda măsurilor luate pentru a proteja Datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atenția că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute și utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru. 
 
10.       Drepturile dumneavoastră 
 
În contextul Prelucrării Datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de persoană vizată beneficiați de urmatoarele drepturi:
 
a.     Dreptul de informare și de acces la datele pe care ni le furnizați:
 
Dreptul de acces presupune dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că prelucram sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:
                        i.         scopurile prelucrării;
                       ii.         categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
                      iii.         destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
                      iv.         acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioadă;
                       v.         în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dvs., orice informații disponibile privind sursa acestora;
                      vi.         existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizată.
 
Aveți dreptul de a obține o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate.
 
b.    Dreptul de a solicita rectificarea Datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea, prin transmiterea unei solicitări în acest sens către SC Avant Credit SRL, să cereți rectificarea Datelor cu caracter personal incorecte. În funcție de scopurile Prelucrării, aveți dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.
 
c.     Dreptul de a solicita stergerea Datelor cu caracter personal  (‘’dreptul de a fi uitat’’):
 
Aveți dreptul de a solicita ștergerea Datelor dumneavoastră cu caracter personal iar noi vom sterge datele dvs. personale atunci când:
                          i.       datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
                        ii.       vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare;
                       iii.       vă opuneți prelucrării realizate în temeiul interesului legitim al SC Avant Credit SRL și nu există motive legitime care sa prevaleze în ceea ce priveste prelucrarea, sau atunci când prelucrarea are drept scop marketingul direct;
                       iv.       datele au fost prelucrate ilegal;
                        v.       datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligații legale care revine SC Avant Credit SRL;
 
Obligația de stergere a datelor nu se aplică atunci când prelucrarea este necesară:
                          i.       pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare;
                        ii.       pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea;
                       iii.       din motive de interes public în domeniul sănătății publice;
                       iv.       în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorica ori în scopuri statistice;
                        v.       pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 
d.    Dreptul de a solicita restricționarea Prelucrării:
 
Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care:
                          i.       contestați exactitatea datelor, pentru o perioada în care putem verifica exactitatea datelor;
                        ii.       prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
                       iii.       SC Avant Credit SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrării, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanta;
                       iv.       v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică daca drepturile legitime ale SC Avant Credit SRL prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 
e.     Dreptul de a va retrage consimțământul cu privire la Prelucrare, atunci cand Prelucrarea are la bază consimțământul dvs., fără a afecta legalitatea Prelucrării realizate până la momentul respectiv;
 
f.      Dreptul de vă opune cu privire la Prelucrarea Datelor cu caracter personal: 
 
În orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situatia dvs. particulară, prelucrarilor de date realizate în temeiul interesul legitim al SC Avant Credit SRL, inclusiv creării de profiluri; în această situatie, SC Avant Credit SRL nu va mai prelucra datele dvs., cu excepția cazului în care SC Avant Credit SRL demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 
Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor dvs.personale, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care vă opuneși prelucrării în scopul marketingului direct, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate în acest scop.
 
g.     Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe Prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri:
 
Acest drept constă în posibilitatea dvs. de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 
Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia:
                          i.       este necesară pentru incheierea sau executarea unui contract între noi si dvs;
                        ii.       este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dvs. legitime;
                       iii.       are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate.
 
h.    Dreptul la portabilitatea datelor, în cazul în care temeiul prelucrării datelor este consimțământul dvs. sau încheierea ori executarea unui contract, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automatizate;
 
În cazul în care aceste condiții sunt întrunite cumulativ, aveți dreptul de a primi datele care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.
 
Aveți de asemenea dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, precum și dreptul ca datele sa fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scriăa, datată și semnată la adresa de email office@avantcredit.eu sau la adresa de corespondenta a SC Avant Credit SRL menționată mai sus.
 
De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere - Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), precum și dreptul de a va adresa instanțelor de judecată competente.
 
11.       Datele cu caracter personal ale copiilor
 
Serviciile oferite de site-ul www.avantcredit.eu nu sunt destinate minorilor.
 
SC Avant Credit SRL nu colectează, nu pastrează și nici nu folosește cu buna-știintă Date cu caracter personal ale minorilor. Dacă informații despre un minor au fost colectate de catre site-ul web fără acordarea consimțământului sau autorizare de catre persoana care are responsabilitate parentală asupra copilului, vă rugăm să aveți în vedere că reprezentantul legal al minorului poate exercita drepturile minorului în numele și pe seama acestuia. Într-o astfel de situație vă invităm să ne contactați.
 
12.       Alte prevederi
           
Politica privind Confidențialitatea Datelor cu caracter personal poate fi modificată de SC Avant Credit SRL, în situația în care va fi necesar.
 
Obligația noastră de a vă informa cu privire la prelucrările de date nu se aplică în anumite cazuri prevazute expres de legislatia aplicabilă, respectiv dacă și în masura în care:
 
Ø  obținerea sau divulgarea datelor este prevazută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul intern sub incidenta căruia intra Operatorul și care prevede măsuri adecvate pentru a proteja interesele dvs. legitime; sau
Ø  în cazul în care datele cu caracter personal trebuie sa rămână confidențiale în temeiul unei obligații statutare de secret profesional reglementate de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul intern, inclusiv al unei obligații legale de a păstra secretul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătit?

Completează formularul ca să știm ce credite să pregătim pentru tine și revenim în maxim 2 zile lucrătoare.

logo-otpbank
logo-raiffeisen
logo-brd
logo-firstbank
logo-bancatransilvania